Neem contact met ons op - Mobio ergonomische en stijlvolle rollators
fr nl

Neem contact met ons op


Heeft u een vraag voor ons? Of zou u graag de gegevens van een Mobio verdeler in uw regio of de prijs van een product ontvangen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier:


* Deze velden zijn verplicht

Wil u uw rollator, looprek of wandelstok liever online bestellen?

Het volledige Mobio assortiment is tevens te bestellen via de webshop van Rollator Online.

Indien u uit België komt en u heeft recht op een tussenkomst van de mutualiteit voor de aankoop van uw rollator, dan moet u uw rollator bij een winkel met een erkende bandagist kopen.  Voor aankopen van rollators op de webshop is er geen mogelijkheid om te genieten van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Zoekt u een erkende verdeler bij u in de buurt? Vul dan bovenstaand contactformulier in. Dan beantwoorden we uw vraag zo spoedig mogelijk.

Contactgegevens

Tel: 00 32 9 328 77 23

Tel vanuit België: 09 328 77 23

Mobio
Hillarestraat 20
9160 Lokeren
België

BTW: BE0599 878 088

Tel: 00 32 9 328 77 23
Fax: 00 32 9 296 11 05
Email: info@mobio.be
Web: www.mobio.be

Partner/Verdeler worden van Mobio?

Mobio werkt als groothandelaar samen met een netwerk van gespecialiseerde verdelers die rollators leveren in heel België, Nederland en Frankrijk. Indien u een verdeler bent en interesse heeft om de Mobio producten te verdelen, neem dan contact met ons op. Dan kunt u kennismaken met de verschillende partnerprogramma’s van Mobio.

Algemene voorwaarden Mobio

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere voorwaarden die wij uitdrukkelijk schriftelijk geformuleerd of aanvaard hebben, zijn de contracten, die worden afgesloten met onze cliënten, uitsluitend geregeld door de volgende algemene voorwaarden :

 1. Onze offertes worden gedaan zonder verbintenis en dienen van gener waarde beschouwd te worden wanneer zij binnen de acht dagen na hun uitgifte niet zuiver en eenvoudig schriftelijk aanvaard zijn geworden.
 2. Iedere bestelling van een cliënt verbindt ons slechts voor zover wij deze binnen de acht dagen na ontvangst ervan hebben bevestigd.
 3. De in onze offertes vermelde prijzen zijn netto en exclusief BTW.

In geval van wijziging van de tarieven van onze leveranciers en eventuele onderaannemers, van de tarieven voor vervoer, verzekeringen, taksen en/of belastingen, van de prijs van de bandstof of elke andere fournituren, behouden wij ons het recht voor de aangekondigde prijs te wijzigen.

 1. De leverings- en uitvoeringstermijn die wij vermelden zijn louter indicatief en zijn dus niet bindend.

Een laattijdige levering en/of uitvoering kan geen recht geven tot annulering van een bestelling noch tot enige schadevergoeding.

 1. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling, zelfs deze die door ons werd bevestigd, zonder vergoeding te annuleren, indien de overeenkomst die ons bindt met onze eigen leverancier ontbonden wordt of indien onze leverancier in gebreke blijft om aan ons te leveren.
 2. Voor zover de producten geleverd zijn conform de bestelling van cliënt, kan de bestelling niet geannuleerd worden, en worden deze niet teruggenomen en/of terugbetaald.
 3. Indien wij aanvaarden onze goederen te leveren op de zetel van een cliënt zal het transport door ons of door elke vervoerder van onze keuze verzekerd worden, terwijl het laden uitsluitend door de cliënt uitgevoerd zal dienen te worden.

In ieder geval worden de goederen vervoerd op risico van de cliënt.

 1. De goederen die wij leveren en de prestaties die wij uitvoeren worden verondersteld conform, ontvangen en volledig aanvaard te zijn bij gebreke aan omstandige klacht van de cliënt toegestuurd per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de acht dagen volgend op hun levering.

Het gebruik door de cliënt van het geheel of een gedeelte van onze goederen houdt van rechtswege de ontvangst en de goedkeuring in van het geheel van deze goederen.

 1. In alle gevallen waarin onze contractuele en/of quasi-delictuele aansprakelijkheid weerhouden zou kunnen worden, is deze beperkt maximum tot het bedrag van de prijs die reeds wordt ontvangen voor de goederen en/of de prestaties die in voorkomend geval niet conform of gebrekkig zouden zijn.

Wij behouden ons echter de mogelijkheid voor onze waarborg te beperken tot de vernieuwing door ons van de defecte goederen of tot de verbetering door ons van de slecht uitgevoerde prestaties.

Tegen ons kan geen enkele garantie ingeroepen worden indien, zonder ons akkoord, de cliënt of een derde een interventie verricht op de goederen die wij geleverd hebben of op de prestaties die wij uitgevoerd hebben.

 1. Hoewel afgeleverd, blijven onze goederen en hun toebehoren onze exclusieve eigendom zolang de cliënt het geheel van zijn verplichtingen niet is nagekomen.

De risico’s met betrekking tot onze goederen worden overgedragen aan de cliënt op de dag waarop zij te zijner beschikking gesteld worden.

 1. Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, volgens de betalingstermijnen vermeld op de facturen.

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd om de levering van de goederen en/of de realisatie van de bestelde prestaties stop te zetten, en zelfs de betreffende overeenkomst ten exclusieve nadele van de cliënt te annuleren.

Gezien onze eventuele agenten en vertegenwoordigers niet gemachtigd zijn om de betaling van onze facturen te ontvangen, zijn de betalingen in hun handen ons niet tegenstelbaar.

 1. De niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verschuldigdheid met zich mee van verwijlsinteresten aan de rentevoet van 1 % per maand alsook een conventionele forfaitaire vergoeding van 15 % van de verschuldigde bedragen met een minimum van 75 €, niettemin zonder afbreuk te doen aan alle reële schade die hoger is waarvoor wij ons de mogelijkheid voorbehouden schadevergoeding te bekomen.
 2. In geval van niet-betaling door een cliënt op de vervaldag van een door ons opgestelde factuur of van een wissel, wie er ook de begunstigde van is, zijn alle sommen die ons verschuldigd zijn door deze cliënt onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, met inbegrip van de nog niet vervallen facturen.

In geval van wankelkrediet van een cliënt, van enige gerechtelijke uitvoeringsmaatregel tegen hem of enige gebeurtenis die de goede uitvoering van zijn verbintenissen in vraag stelt, behouden wij ons het recht voor enerzijds van rechtswege de uitvoering van zijn bestelling op te schorten, zelfs na begin van uitvoering van de betreffende markt en anderzijds, van deze cliënt alle garanties te eisen die wij noodzakelijk zullen achten.  Indien deze cliënt niet de aldus geëiste waarborgen geeft, zullen wij van rechtswege het met hem gesloten contract kunnen ontbinden, zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die wij van hem zullen kunnen eisen.

 1. De contracten die wij afsluiten zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en elke betwisting hieromtrent behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die deel uitmaken van de rechtsmacht van onze maatschappelijke zetel.
 2. De hiervoor vermelde algemene voorwaarden worden geacht door de cliënt aanvaard te zijn zelfs indien zij tegenstrijdig zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs vermeld op zijn bestelbon.

De algemene en bijzondere voorwaarden van onze medecontractanten zijn ons dus niet tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door ons.